REGULAMIN FOOD COURTU

REGULAMIN FOOD COURTU pn. „Festiwal Smaków Food Trucków”, „Wielka Szama”, „Strefa Smaków Food Trucków”, „Street Food&Art Festival”.

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że Food Court (zwany dalej: „Zlotem”) nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Zlotu , tj. przez spółkę: MDD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Zlotu będą przebywać na terenie na którym przeprowadzany jest Zlot. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Zlocie, odpowiedniego korzystania z terenu Zlotu oraz sprzętu i infrastruktury znajdującej się na terenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Zlotu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren Zlotu w dniach i godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 5. Osoby niepełnoletnie przebywają na terenie Zlotu na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Na teren Zlotu zakaz wstępu mają osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego, w szczególności osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Zlotu:
  a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
  b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów łatwopalnych i pożarowo niebezpiecznych;
  c) środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  d) materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;
  e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  f) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora Zlotu;
  g) innych przedmiotów co do których Organizator uzna, że są one niebezpieczne dla uczestników Zlotu.
 8. Uczestnicy Zlotu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na ternie Zlotu zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora i służb informacyjnych wyznaczonych przez Organizatora.
 9. Organizator udostępnia Uczestnikom Zlotu infrastrukturę, tj. m.in. ławostoły, leżaki, parasole, toi toi itp. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, nieniszczenia jej, niewynoszenia poza teren Zlotu oraz zwrotu na życzenie osób obsługujących Zlot. Zabrania się również samodzielnego otwierania parasoli.
 10. Uczestnik Zlotu jest obowiązany:
  a) nie zakłócać porządku publicznego;
  b) nie zakłócać przebiegu wydarzenia;
  c) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób;
  d) przestrzegać postanowień przepisów prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego regulaminu oraz regulaminu terenu;
  e) stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora, służby porządkowe i służby informacyjne (w tym konferansjera).
 11. Na terenie Zlotu obowiązuje zakaz:
  a) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania terenu Zlotu;
  b) niszczenia infrastruktury, oznaczeń, tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i innego sprzętu znajdującego się na terenie Zlotu;
  c) stosowania przemocy fizycznej i formułowania gróźb pod adresem innych uczestników Zlotu;
  d) prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, innej zarobkowej, reklamowej i promocyjnej;
  e) prowadzenia bez zgody Organizatora jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz podpisów;
  f) utrudniania innym uczestnikom Zlotu korzystania z oferty Zlotu;
  g) spożywania napojów (w tym alkoholowych ) i posiłków zakupionych poza terenem Zlotu.
 12. Organizator informuje, że przebieg Zlotu będzie fotografowany, filmowany i rejestrowany przez Organizatora i/lub inne podmioty działające z jego upoważnienia, a zapis fotograficzny, wideo lub audio będzie wykorzystywany w celach informacyjnych i promocyjnych za pośrednictwem współczesnych i/lub przyszłych technologii i technik medialnych. Tym samym Uczestnik zlotu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego wizerunek może zostać wykorzystany do powyższych celów.
 13. Służby porządkowe lub informacyjne są obowiązane usunąć z terenu Zlotu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 14. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zlotu na adres siedziby Organizatora.
 15. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 14 powyżej w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 16. Wszelkie prawa do nazwy i logo Zlotu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 17. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych w regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Zlotu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub programu Zlotu, jak również odwołania w związku z wystąpieniem przyczyn losowych lub zdarzeń niezależnych od Organizatora (np. siła wyższa, warunki atmosferyczne itp.).
 22. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 23. Uczestnictwo w Zlocie jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.