REGULAMIN KONKURSÓW

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest MDD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lęborskiej 3B w Gdańsku (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Meta Platforms, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie lub podstronie www.facebook.com/FestiwalSmakowFOODTruckow/  i/lub www.instagram.com/festiwal_smakow_ft/  (zwanymi dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym odbiór nagrody w trakcie trwania wydarzenia Festiwal Smaków Food Trucków
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Meta Inc.
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem platformy Meta Inc.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest:
  voucher na wybrane danie z food trucka biorącego udział w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora w ilości wskazanej w treści postu konkursu bądź gadżety Organizatora wskazane w treści postu konkursu.
 3.  Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na platformie Meta Inc., na na fanpage’ach wskazanych §1. pkt. 7
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na platformach Meta Inc. na profilu lub stronie wydarzenia Organizatora pod adresem  www.facebook.com/FestiwalSmakowFOODTruckow/  i/lub www.instagram.com/festiwal_smakow_ft/.
 2. Czas trwania konkursu określony jest w poście konkursowym.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) odpowiedzi na zadanie przedstawione w treści posta konkursowego na Fanpage’u lub stronie wydarzenia Organizatora,
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na platformach Meta Inc. pod adresem www.facebook.com/FestiwalSmakowFOODTruckow/ i/lub www.instagram.com/festiwal_smakow_ft/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na platformach Meta Inc.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje automatycznie niniejszy Regualmin.
 4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzców
 6.  Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości zawartej pod zwycięską odpowiedzią i/lub w wiadomości prywatnej na platformach Meta Inc.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie Organizatora, fanpage’ach lub stronie wydarzenia.
 8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest osobiste przybycie zwycięzcy na wydarzenie Organizatora oraz zgłoszenie się do punktu odbioru nagrody opisanego w wiadomości skierowanej do zwycięzcy
 9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 10. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną lub więcej odpowiedzi.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem platform Meta Inc., w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na platformach Meta Inc. (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami platformami Meta Inc.;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami platform Meta Inc. kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w platformach Meta Inc.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platform Meta Inc.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie platform Meta Inc.
 6. Organizator ma prawo zakończyć konkurs bez wskazania zwycięzców w każdej chwili bez podania przyczyny.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na platformie Meta Inc.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
  i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, na adres MDD Sp. z o.o. ul. Lęborska 3B, 80-340 Gdańsk jednak nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “ Konkurs na Facebooku/Instagramie
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania postu konkursowego  i obowiązuje do dnia rozwiązania konkursu wskazanego w poście konkursowym.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u lub stronie wydarzenia Organizatora:  www.facebook.com/FestiwalSmakowFOODTruckow/ i/lub www.instagram.com/festiwal_smakow_ft/ 
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez komentarz umieszczony pod postem konkursowym lub w wiadomości prywatnej.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).